Dog_sled_380.jpg

Dog sledding

Family dog sledding; photo © David Eppstein (used by permission).